Make your own free website on Tripod.com

مقبره ی هالیکارناسوس درترکیه:

یکی دیگر از عجایب هفتگانه عالم باستان مقبره زیباوپرشکوه هالیکارناسوس در ترکیه است.

 سقف این مقبره در زمان خود با مجسمه های بسیارزیبا و خیره کننده ای ازاسبهای ارابه شاه

ماسالوس وهمسرش ملکه آرتمیسیا دراوج شکوه وعظمت مزین بوده است.ارتفاع این مقبره ی

مرمرین به اندازه ی یک ساختمان 14 طبقه امروزی می رسیده است.

ملکه آرتمیسیا در سال 353 قبل از میلاد فرمان ساخت بنای مقبره ی همسرش را در دامنه

کوه مشرف به ماسالوم وخلیج منتهی به آن صادر میکند. ملکه برای ارج نهادن به مقام شامخ

همسرش جهت ساخت مقبره از مشهورترین وبرجسته ترین معماران و هنرمندان خویش مدد

می جوید. قرائن نشانگر آن است که شاه ماسولوس تنها یک حکمران ایالتی در قلمرو وسیع

امپراطوری ایران باستان در2300 سال پیش بوده است. ملکه آرتمیسیا تنها دو سال پس از

وفات همسر محبوبش زنده می ماند جنازه ی اورا کنار همسرش در مقبره ی هالیکارناسوس

به خاک می سپارند. این بنا نیز در حدود 17  قرن پابرجا می ماند ودر 1400 سال بعد از

میلاد بر اثر وقوع چندین زلزله ی شدید درهم فرو می ریزد.       

 

بازگشت به صفحه اصلی