Make your own free website on Tripod.com

 باغ های معلق بابل در عراق:

باغ های معلق بابل درعراق یکی از بحث انگیزترین ومرموزترین عجایب هفتگانه است چرا

که هنوز برخی از باستان شناسان دروجود داشتن آنها دچارشک وتردید هستند. سال ها پس از

به دست آمدن اسناد موثق و بررسی دقیق خرابه های برجا مانده ازآن ایام وجود این باغ ها تا

حدود زیادی اما درمقیاس کوچکتر ازآنچه تصور می رفت به اثبات رسید. پاسخ به این سوال

که علت ساخت چنین باغ هایی اصولا"چه بوده همچنان درهاله ای از ابهام است؟ اما آنچه از

قرائن و شواهد به دست آمده این است که : شاه نبو چادنزاردوم  که دارای شهرت مذهبی نیز

فرمان ساخت این باغ های عجیب را برای اولین بار و به دلیل رهایی وخشنودی همسرش از

دلتنگی برای سرزمین پدریش صادر می کند. این تپه های مصنوعی بی مانند سبز و خرم که

مملو از درختان وگل های زیبا ورنگارنگ بوده تا حدی توانسته اند از تالم خاطر واندوه ملکه

بکاهند. روایات دیگر حکایت از آن دارند که این باغ به دستور یکی از ملکه های  قدرتمند

سرزمین آشوروبه جهت تفریح وسرگرمی بنا گردیده اند وسایر اسناد تاریخی حاکی از ساخت

این باغ ها توسط دیگر شاهان قدرتمند آشور هستند.

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی