Make your own free website on Tripod.com

مجسمه عظیم الجثه رودس در یونان:

ارتفاع این مجسمه با احتساب پایه ی آن به اندازه یک ساختمان 15 طبقه امروزی بوده است .

این مجسمه شاهکاری در معماری به شمار می آ ید که بر روی جزیره رودس در حدود 280

سال قبل از میلاد بنا نهاد شده است . هیچ کس به درستی نمی داند که این مجسمه شبیه به چه

بوده و دقیقا درکجا قرار داشته است .دراین باب نظریات بسیاری وجود دارد اما عمومی ترین

نظریه آن است که مجسمه رودس در ورودی لنگرگاهی  بنا شده بود و پاهای مجسمه در دو 

طرف قرارداشته به طوری که کشتیها از بین پاهای آن عبورمی کردند .این فرضیه تاحدودی

نیز مشکلات غیر قابل حل در آن قرن را مطرح می کند . طبق قرائن در زمان احداث این

مجسمه اوضاع اقتصادی بندر مورد نظر نیز با رکود بی سابقه ای روبه رو میگردد .

این مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار میآید که برای مدت کوتاهی در حدود

53 سال پا بر جا بوده است . این مجسمه در نها یت توسط زلزله ای  مهیب از هم فرو پاشید.

بازگشت به صفحه اصلی